REGULAMIN

 

1. Firma zobowiązuje się do przewiezienia pasażera we wcześniej uzgodnione miejsce.
2. Pasażer zobowiązany jest do: – posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy – oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie – stosowania się do zaleceń kierowcy – podania dokładnego adresu docelowego – zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
2. Nie odpowiadamy za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych.
3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego przewozu osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub w przypadku uciążliwego zachowania wobec pozostałych pasażerów.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.
6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi, pozostałym pasażerom jak również uszkodzenia pojazdu jeżeli doszło di nich z winy pasażera

8. Kierowca ma prawo naliczyć dodtkową opłatę w przypadku kiedy pasażer posiada nadbagaż (tj. powyżej 2 walizek) a wcześniej nie poinformował o tym fakcie przewoźnika
10. Zabrania się przewozu bagażu, oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, jak również wszystkich innych rzeczy niestandardowych o których przewoźnik nie został wcześniej poinformowany.
11. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
12. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

13. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

GFC GROUP SP. Z O.O.
NIP: 6263020813

ul. Moniuszki 20/7
41-902 Bytom

608-708-018